หน้าหลัก    กระทรวงศึกษาธิการ    สพฐ.     สพป.บร.2     สลิปเงินเดือนออนไลน์     ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโคกสูง     กระดานสนทนา     ประชาคมอาเซียน          ติดต่อเรา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิโรจน์     แก้วสอน 
สาระสนเทศ

เมนูหลัก
บุคคลทั่วไป
54.243.14.193
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 0
เมื่อวานนี้: 0
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 1317
สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 1
54.243.xx.xxx

  ทั้งหมด: 1
เวลาในขณะนี้:
Apr 19, 2014
03:42 am ICT
สำหรับผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

 งานบริหารวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มงาน       นางรัตนา ซื่อตรง
เจ้าหน้าที่                      1.นายอานนท์ กันรัมย์
                                    2.นางสาวฐิตารีย์ ชนินทร์วุฒิชาติ

ประกอบด้วย 7 งาน คือ งานพัฒนาหลักสูตร งานวัดและประเมินผล งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานวิจัยในชั้นเรียน งานประกันคุณภาพการศึกษา งานห้องสมุด และงานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งมีรายละเอียดของงาน ดังนี้

1.งานหลักสูตร โดยมีขอบข่ายงาน ดังนี้

1. งานจัดทำหลักสูตร โดยมีขอบข่ายงาน ดังนี้
    1.1โดยจัดให้มีหลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตร เช่น ชุดการสอน กำหนดการสอน (ตารางสอนโปรแกรมการสอน) แผนการสอน ให้เพียงพอและครบทุกระดับชั้น
    1.2 ศึกษาและทำความเข้าใจหลักสูตรให้ชัดเจนตั้งแต่หลักการ จุดหมาย โครงสร้าง ของหลักสูตร เนื้อหาสาระ ตลอดจนถึงการวัดผลและการประเมินโดยจัดตั้งเป็น คณะกรรมการการวิเคราะห์หลักสูตร
    1.3 วางแผนการนำหลักสูตรไปใช้ โดยการจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องและอาจารย์
เพื่อชี้แจง แนะนำ ทบทวนหลักสูตร ก่อนเปิดภาคเรียน


2. งานนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีแนวปฏิบัติงานดังนี้
    2.1 ศึกษาและทำความเข้าใจถึงหลักการและวิธีปฏิบัติในการนิเทศภายในให้ชัดเจน เพื่อเกิดความหมั่นใจในการดำเนินการ
    2.2.สร้างความหมั่นใจระหว่างผู้บริหาร และคณะอาจารย์ เพื่อการยอมรับซึ่งกันและกัน
    2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็นประธานผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนก และคณะอาจารย์ที่มีความเหมาะสมร่วมเป็นกรรมการ
    2.4 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่วางแผนเพื่อดำเนินการนิเทศภายใน ตามกระบวนการ 5 ขั้น คือ
          - การพัฒนาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ
          - การวางแผน
          - การสร้างเครื่องมือ
          - การปฏิบัติการนิเทศ
          - การประเมินผลการนิเทศ
    2.5 จัดให้มีเครื่องวัสดุ เอกสาร ที่จำเป็นสำหรับการนิเทศให้พร้อมที่จะใช้อย่างเพียงพอ
    2.6 ดำเนินการนิเทศตามแผนและโครงการที่กำหนดโดยจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานให้ชัดเจน
    2.7 เลือกใช้กิจกรรมนิเทศที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการนิเทศ
    2.8 เยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการณ์สอนเพื่อทราบปัญหาและพฤติกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์และนักเรียน โดยมีแบบบันทึกการสังเกตการณ์สอน  
    2.9 จัดให้มีการประเมินผลการนิเทศภายใน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครูและพัฒนาการเรียนการสอน

3. งานแผนการสอน มีแนวปฏิบัติงานดังนี้
    3.1จัดให้มีแผนการสอนที่ครบถ้วนทุกสาขาวิชา ผู้บริหารต้องเป็นผู้นำและกระตุ้นให้ครูจัดทำและติดตามการนำไปใช้ด้วย
    3.2 จัดห้องเรียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับจำนวนนักเรียน รวมถึงการจักวัสดุ/ครุภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอตามความจำเป็น
    3.3 จัดสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และห้องพิเศษเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ ตามสภาพความพร้อมของโรงเรียน
    3.4 ตรวจสอบการจัดตารางสอนให้เหมาะสมกับเวลาและสอดคล้องกับอัตราเวลาเรียนในหลักสูตร ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นเรียนและให้มีตารางสอนรวมของโรงเรียน
    3.5 จัดทำ หรือจัดหาเอกสารประกอบหลักสูตรและแบบพิมพ์ต่างๆที่สนับสนุนการสอน เช่น แนวการสอน แผนการสอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ผู้สอนให้เพียงพอทุกโดยการสำรวจความต้องการ
    3.6 จัดอาจารย์ประจำชั้น อาจารย์ประจำวิชา ให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความถนัด หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้จัดตามความสมัครใจทั้งนี้ให้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับนักเรียนด้วย
    3.7 ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู โดยการตรวจแผนการสอน ชุดการสอนและสื่อการสอนของครู อย่างสม่ำเสมอ
    3.8 เยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการสอนและนิเทศการสอนโดยกำหนดเป็นปฏิทินงานไว้
    3.9 จัดอาจารย์เข้าสอนแทนอาจารย์ที่ขาดหรืออาจารย์ที่ไม่มาปฏิบัติงาน โดยมีการบันทึกมอบหมายงานและบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร
    3.10 ติดตามช่วยเหลือพิเศษ ช่วยแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนให้แก่อาจารย์ ให้ขวัญและกำลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร
    3.11 เป็นผู้นำอาจารย์ในการปรับปรุงการสอน ให้รู้จักเทคนิคและวิธีการสอนแบบต่างๆ และเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คำนึงถึงสภาพความพร้อมของนักเรียน โรงเรียน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี


2. งานวัดผลและประเมินผล มีขอบข่ายงานดังนี้

1. งานข้อสอบมีแนวปฏิบัติดังนี้
    1.1 จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
    1.2 จัดสร้างเครื่องมือวัดผลที่มีคุณภาพ และปรับปรุงการสร้างข้อสอบของอาจารย์ให้มีมาตรฐานและประสิทธิ์ภาพ โดยการอบรมให้ความรู้ ประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบ
    1.3 ให้มีคณะกรรมการวัดผลของโรงเรียนเพื่อวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและจัดเรียนซ่อมเสริมเพื่อปรับระดับคะแนนให้นักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
    1.4 วางแผนกำหนดระยะเวลาการวัดผลและประเมินผลและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักสูตรและเวลาเรียน

2.งานสถิติผลสัมฤทธิ์ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
    2.1 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกสาขาวิชา ทุกระดับชั้น และนำผลการวิเคราะห์มาใช้เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
    2.2 จัดทำสถิติแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น ทุกคนและทุกวิชา เพื่อสามารถตรวจสอบความสามารถผู้เรียน

3.งานประมวลผลกลาง มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
    3.1 ออกแบบการประเมินการเรียนรู้ (ข้อสอบ) กลางภาคและปลายภาคเรียนเพื่อประเมินความรู้ตามมาตรฐานวิชาแต่ละช่วงชั้น ให้สอดคล้องกับการประมวลผลกลางของระดับจังหวัดและระดับประเทศ
    3.2 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเพื่อสอบประมวลผลกลางในระดับประเทศ
    3.3 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ เพื่อนำผลการวิเคราะห์มาใช้เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน

4.งานเอกสารผลการเรียน มีขอบข่ายงานดังนี้
จัดหา จัดทำ เก็บรักษา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดผล การประเมินผล ดังนี้
     -ทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
     -ใบประกาศนียบัตร(ปพ.2)
     -แบบรายงานผู้จบการศึกษา(ปพ.3)
     -แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์(ปพ.4)
     -แบบบัญชีเรียกชื่อ(ปพ.5)
     -แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคล(ปพ.7)
     -แบบระเบียนผลการเรียนสะสม(ปพ.8)
     -แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา(ปพ.9)


3.งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีขอบข่ายงานดังนี้

     3.1 งานโครงการตามกลุ่มสาระ

     3.2 งานชมรม

     3.3 งานลูกเสือ

4.งานวิจัยในชั้นเรียน มีขอบข่ายงานดังนี้

4.1 งานวิจัยในชั้นเรียน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
     1. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโรงเรียน โดยเน้นการวิจัยที่เป็นความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์กรในลักษณะการวิจัยในชั้นเรียน
     2. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลการวิจัยไปใช้
     3. จัดอบรมเกี่ยวกับการวิจัย และการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน

4.2 งานเผยแพร่งานวิจัย มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
     1. ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย ผลการวิจัย และพัฒนาสังคม
     2. ประสานงานการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียน
     3. เป็นแหล่งกลางในการทำวิจัย และประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน


5.งานประกันคุณภาพการศึกษา
    งานประกันคุณภาพ เป็นการตรวจการประเมินคุณภาพภายใน สามารถแบ่งช่วงระยะการทำงานออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้
ระยะ ที่ 1 การวางแผนการตรวจประเมิน มีขอบข่ายของงาน คือ
    - กำหนดปฏิทินการตรวจปะเมินล่วงหน้า
    - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินก่อนกำหนดการตรวจประเมินฝ่าย
    - ดำเนินการ/ปฏิบัติการ รวบรวม สรุป ตามระยะเวลาที่กำหนด
ระยะที่ 2 การวิเคราะห์รายงานประจำปี/การรายงานประเมินตนเอง มีขอบข่ายของงาน คือ
    - การรายงานประเมินตนเอง เมื่อคณะกรรมการได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ และได้รับรายงานการประเมินตนเองของฝ่าย ส่งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินเพื่อจัดทำรายละเอียด และวิเคราะห์การตรวจสอบประเมินตนเองภายในของฝ่าย
ระยะที่ 3 การรายงานผล มีขอบข่ายของงาน คือ
    - การวิเคราะห์และสรุปผล คณะกรรมการตรวจประเมินนำข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ระยะที่ 4 การรายงานผล มีขอบข่ายของงาน คือ
    - การรายงานและสรุปผล เมื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพทำการวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนำเสนอทีมพัฒนาคุณภาพเพื่อสรุปเป็นแนวทางในการบริหาร ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป โดยมีงานหลักดังนี้
- จัดทำรายงานการประเมินตนเอง มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
    1. จัดทำปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา ให้คลอบคลุมทุกฝ่าย โดยมีการประสานงานกับฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
    2.วางแผนการใช้ทรัพยากรให้มีความเหมาะสมและคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียน
    3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร และภายนอกในการจัดทำโครงการต่างๆ ร่วมกัน
    4.สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในการวางแผนและพัฒนา
    5.ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง

6.งานห้องสมุด

ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลและควบคุมในเรื่องของ ห้องสมุด จัดทำสถิติการใช้บริการข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำโครงการสนับสนุนในการใช้ห้องสมุด โดยมีงานหลักดังนี้
    - งานจัดซื้อจัดหาหนังสือ
    - งานซ่อมบำรุงหนังสือ
    - งานส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

7. งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

     7.1 งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม มีขอบข่ายงานดังนี้
         1. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์รู้จักคิดค้นสร้างสรรค์สื่อหรือวิธีการใหม่ๆที่จะนำมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนนำไปสู่การสร้างผลงานทางวิชาการ
         2. จัดให้มีศูนย์สื่อหรือศูนย์วิชาการโรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ หรือการผลิตและบริการสื่อแก่อาจารย์ผู้สอน 
         3. จัดให้มีการติดตาม และประเมินผลการใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ โดยการสังเกตการณ์สอน การดูแลแผนการสอน บันทึกการสอน ชุดการสอน สถิติการยืมสื่อ
         4.จัดหาบริการวัสดุประกอบหลักสูตร และสื่อสารการเรียนการสอนแก่อาจารย์อย่างเพียงพอและครบถ้วนทุกสาขาทุกวิชา มีการสำรวจความต้องการ วางแผนเพื่อจัดหา และดำเนินการ

7.2 งานเทคโนโลยี
มีขอบข่ายงานดังนี้
         1. แสวงหาแหล่งวิทยาการและสื่อทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เป็นสื่อทางการเรียนการสอน ทั้งในชุมชนหรือท้องถิ่น เช่น บุคลากร สถานที่ประกอบการ การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน
         2. จัดทำศูนย์ข้อมูล หน้าที่ดูแลและควบคุมในเรื่องของ ศูนย์ข้อมูลการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน พัฒนาระบบฐานข้อมูล

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนบ้านโคกสูง All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-06-21 (1100 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
:หน้าแรก: :สมาชิก: :กระดานสนทนา: :ติดต่อเรา:


โรงเรียนบ้านโคกสูง:www.bankoksung.org
256 หมู่ 3 ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160(Tel.089-8652669,087-9669508)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Webmaster:bankoksungbr2_2556@hotmail.com

themes by websurin